Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023  Dönemi Stratejik Planının Hazırlık Çalışmaları 

2019-2023 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarına başlanması amacıyla 16.03.2017 tarihinde Rektörlük Makamına bilgilendirme yazısı yazılmıştır.  11.04.2017 tarihinde Üniversitemiz birimlerine Stratejik Planlama çalışmalarının başladığını,  oluşturulacak “Stratejik Planlama Ekibi” için birimini temsil edebilecek, yeterli zamanı ayırabilecek, çalışmalara katkıda bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip personelin görevlendirilmesi hususlarını içeren Genelge-1 yayınlanmıştır. Birimlerden bildirilen isimlerden “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulması ve onaylanması için 21.06.2017 tarihinde Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üniversitemizde yaşanan yönetim değişikliği sonucunda yeni sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi çalışmalarına başlamış, 10.10.2017 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Stratejik plan hazırlık takvimi oluşturulmuş, her hafta Perşembe  günleri toplanarak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca mevcut stratejik planın değerlendirilmesi yapılarak temel değerler gözden geçirilmiş, paydaş listesi güncellenerek yeniden oluşturulmuştur.

19.10.2017 tarihinde toplanan Stratejik Planlama Ekibi toplantısında; stratejik plan hazırlık süresinin yönetim değişikliğinden kaynaklı sebeplerle kısaldığı, alt çalışma gruplarının oluşturulması gerektiği ve grupların üzerine düşecek görevler hakkında tartışıldıktan sonra gruplar ve görevleri belirlenmiştir.

26.10.2017 tarihinde yapılan Stratejik Planlama Ekibi toplantısında kurumsal tarihçe gözden geçirildi. Paydaş analizi için iç ve dış paydaşlara gönderilmesi düşünülen anket formunun taslağı üzerinde çalışılarak ekibin görüş ve önerileri alındı.

02.11.2017 tarihinde; paydaş analizi için iç ve dış paydaşlara gönderilecek anket soruları kararlaştırıldı. Durum analizi kapsamında değerlendirilmeler yapıldı. Paydaş analizi için oluşturulan anket formu iç ve dış paydaşlara gönderildi.

09.11.2017 tarihinde; durum analizi kapsamında, görevlendirilen ekip üyeleri tarafından  hazırlanan Üst Politika Belgelerinin Analizi üzerinde çalışıldı. Mevzuat analizi ve akademik faaliyetler analizi görüşüldü.

16.11.2017 tarihinde; bir önceki toplantıda olduğu gibi durum analizi kapsamında, üst politika belgelerinin analizi, mevzuat analizi, akademik faaliyetler analizi ve Yükseköğretim analizi üzerinde çalışmalara devam edildi.

23.11.2017 tarihinde; yapılan analizler, değerlendirmeler, çalışmalar sonucunda amaçlar oluşturuldu. Hedefler, performans göstergeleri ve stratejiler belirlenmeye başlandı.

30.11.2017 tarihinde; amaçlar, hedefler, performans göstergeleri ve stratejiler üzerinde çalışmaya devam edildi.

07.12.2017 tarihli toplantıda; yapılan paydaş analizinin tekrar üzerinden geçilerek tartışılan amaçların analizle paralelliği görüşüldü. Amaçların paydaş analizi ile örtüştüğü, çalışmaların mutad biçimde her hafta Perşembe günü yapılmasına devam edilmesi, her toplantıda amaçlar, hedefler, strateji ve performans göstergeleri çalışmalarının gözden geçirilerek toplantılarda karara bağlanmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

2018 yılı Ocak ayı içerisinde de çalışmalara devam edilerek, amaç ve hedeflere nihai hali verilmiştir. Amaç ve hedeflerden sorumlu ve ilgili birimlerle görüşülerek oluşturulan amaç ve hedeflerin maliyetlendirilmesinde kullanılacak veriler toplanmış, Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü ile koordinasyon içinde amaç ve hedeflerin 5 yıllık tahmini maliyetleri çıkarılarak Stratejik Plan taslağına eklenmiştir.

Şubat ayında, hazırlanan stratejik plan taslağı incelenerek varsa hataların bildirilmesi için Stratejik Planlama Ekibi üyelerine gönderilmiş, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra redaksiyon için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne gönderilmiştir. Daha sonra hazırlanan plan taslağının Yönlendirme Kurulunun uygun görüşü ile Rektör onayına sunup akabinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere metin, tablo ve grafik tasarımlarının, fotoğraflarla desteklenerek sayfa dizaynının yapılması için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Düzenlemesi bitirilerek son şekli verilen 2019-2023 Stratejik Plan 06.04.2018 tarihinde yapılan Strateji Geliştirme (Yönlendirme) Kurulu toplantısında görüşülerek Rektör onayına sunulmasına karar verilmiştir. 10.04.2018 tarihinde alınan Rektör onayından sonra incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

 

 

 


  Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı İle İlgili Çalışmalar 

- Hazırlık Takvimi

- Yapılan Çalışmalar

- AİBÜ 2014-2018 Stratejik Planı

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016