STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ

Mustafa GÜÇ  (Daire Başkanı)
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi, Birimin Harcama Yetkilisi
Direkt tel        : 253 46 50
Faks              : 253 45 27
Dahili tel        : 1138
E-mail           : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekreterya :
-Nuray GÜNDÜZ (Bilgisayar İşletmeni)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-Kısmi zamanlı çalışan 1 öğrenci

Oda No          : 102
Dahili tel        : 1138

 • EBYS birim evrak sorumlusu,
 • Telefon, faks, fotokopi işlemleri,
 • Harcama birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının teslim alınarak görevli personele dağıtılması,
 • Gerekli yazışmaların yapılması,
 • İhale kapsamı dışındaki birimlere ait elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli dosyalarının tutulması,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

Mehmet DEMİR  (Şef)
Muhasebe Yetkilisi V. 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Sorumlusu.

Oda No       : 103
Dahili tel     : 1079
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mevzuattan doğan görev alanındaki işlemleri zamanında sonuçlandırmak, yönetim dönemi hesabını vermek,
 • Mevzuatın öngördüğü raporlama işlemlerini zamanında hazırlayarak gerekli yerlere göndermek, (Kesin Hesap Tasarısı, Taşınır Kesin Hesap Tasarısı, Yönetim Dönemi Cetvelleri)
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili oluşturulacak görüşlere ilişkin ön çalışmaları yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Muhasebe Hizmetleri Birimi  (Oda No: 104)

Atakan SOYDAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1136
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • Vergi borcu ödemeleri ve yazışmaları,
 • Vergilerin takibi, beyanname düzenlenmesi işlemleri,
 • İade ödemeleri evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ödemeleri,
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine (BKMYBS) girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Aynur BABACAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1189
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • Kişi borcu dosyalarının açılması, yazışma ve takibi işlemlerini yürütmek,
 • Hazine yardımı nakit talep tablolarını düzenlemek ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yazışmalarını yapmak,
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili Taşınmaz Kayıt Kontrol Görevlisi,
 • SGK primlerinin takibi ve ödeme işlemleri,
 • Üniversitemiz Kesin Hesabını çıkarmak, Yönetim Dönemi Hesabını çıkarmak, Nakit Akış tablosu
 • BKMYBS'ne girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Şener DEĞİRMENCİ  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1189
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Teminat mektupları işlemleri,
 • Nakit teminat işlemlerinin takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri eliyle yapılan tahsilatların takibi (yemek, sağlık fişi vb.)
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri eliyle yapılan tahsilatlar dışındaki öz gelirlerin takibi, (lojman, kantin-kafeterya vb.)
 • BKMYBS'ne girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Gülsüm BOR  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1136
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • İcra, kefalet, sendika ve nafaka kesintilerinin takibi ve ödeme işlemleri,
 • Günlük ve ay sonu banka ekstrelerinin takibi ve ilgili hesaplara alınması,
 • Üniversitemiz Kesin Hesabını çıkarmak, Yönetim Dönemi Hesabını çıkarmak, Nakit Akış tablosu
 • BKMYBS'ne girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Satınalma Hizmetleri Kontrol Birimi  (Oda No: 105)

Gökhan UYAR  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Satınalma Hizmetleri Kontrol Birimi Sorumlusu.

Dahili tel     : 1174
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme, satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının ihale kapsamındaki satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi, taahhüt kartlarının açılması ve takibi,
 • İhale kapsamındaki satınalma ve hakediş evraklarının (yemek hizmeti alımı) tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi, taahhüt kartlarının açılması ve takibi,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi kapsamında; Cezaevi, Endüstri Meslek Lisesi, Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumlardan yapılan alımlar,
 • YÖK burs ödemelerinin takibi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Semra BAŞKAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1134
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme, satınalma ve hakediş evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi (Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekolkulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri)
 • İhale kapsamındaki satınalma ve hakediş evraklarının (personel taşıma, araç kiralama, elektrik alımı, akaryakıt alımı, telefon ve doğalgaz alımı) tetkiki,  BKMYBS'ne girilmesi, taahhüt kartlarının açılması ve takibi,
 • YÖK burs ödemelerinin takibi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Taşınır ve Araştırma Projeleri İşlemleri Birimi  (Oda No: 106)

Seyhan TAŞTAN  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Dahili tel     : 1188
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İlknur ÇAÇA  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1188
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • AB Hibeleri, ÖYP ve Erasmus evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,
 • İhale kapsamındaki satınalma ve hakediş evraklarının (Bap kapsamında yapılan işler) tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi, taahhüt kartlarının açılması ve takibi,
 • BAP ve DPT Projelerinin proje hesaplarında kayıtlarının tutulması, tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması,
 • Üniversite taşınırlarının yıl içi kayıtlarının yapılması ve Taşınır Kesin Hesabının çıkarılması,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Nurşen AYDOĞDU  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1188
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Üniversite Taşınır Konsolide Görevlisi,
 • Üniversite taşınırlarının yıl içi kayıtlarının yapılması ve Taşınır Kesin Hesabının çıkarılması,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisi,
 • TÜBİTAK Projelerinin proje hesaplarında kayıtlarının tutulması, tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması,
 • Santez projeleri, Farabi ve Mevlana evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Maaş ve Özlük Hakları Kontrol Birimi  (Oda No: 112)

Ümit AYDOĞDU  (Şef)
Maaş ve Özlük Hakları Kontrol Birimi Sorumlusu.

Dahili tel     : 1137
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları ve fiili hizmet işlemleri ödeme evraklarının tetkiki ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • Personel avansları, yolluk, idari görev ödeme evraklarının tetkiki ve BKMYBS'nden kontrol edilmesi,
 • Yabancı uyruklu personel ödemeleri, intörn öğrenci ödemeleri ve sözleşmeli personel ödemeleri,
 • BKMYBS'nde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Raşit SÜRMELİ  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1196
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları ve fiili hizmet işlemleri ödeme evraklarının tetkiki ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • Personel avansları, yolluk, idari görev ödeme evraklarının tetkiki ve BKMYBS'nden kontrol edilmesi,
 • Yabancı uyruklu personel ödemeleri, intörn öğrenci ödemeleri ve sözleşmeli personel ödemeleri,
 • BKMYBS'nde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Maaş ve Özlük Hakları Kontrol Birimi Personelinin Sorumlu Olduğu Harcama Birimleri

Sıra  Adı Soyadı            Birim Kodu   Birim Adı 

1 Raşit SÜRMELİ 200  Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
2 Raşit SÜRMELİ 230  İzzet Baysal Tıp Fakültesi 
3 Ümit AYDOĞDU 234  Diş Hekimliği Fakültesi 
4 Raşit SÜRMELİ 272 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.  
5 Ümit AYDOĞDU 276 Bolu Sağlık Yüksekokulu  
6 Ümit AYDOĞDU 300 Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
7 Raşit SÜRMELİ 330 İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Merkezi    
8 Ümit AYDOĞDU 400 Fen Bilimleri Enstitüsü     
9 Ümit AYDOĞDU 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 
10 Raşit SÜRMELİ 445 Mühendislik Mimarlık Fakültesi  
11 Ümit AYDOĞDU 452 Teknoloji Fakültesi
12 Raşit SÜRMELİ 468 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
13 Raşit SÜRMELİ 501 Bolu Meslek Yüksekokulu  
14 Ümit AYDOĞDU 503 Gerede Meslek Yüksekokulu  
15 Raşit SÜRMELİ 504 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu  
16 Ümit AYDOĞDU 505 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu  
17 Raşit SÜRMELİ 506 Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu
18 Raşit SÜRMELİ 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 
19 Ümit AYDOĞDU 605 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
20 Ümit AYDOĞDU 631 Eğitim Fakültesi   
21 Raşit SÜRMELİ 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   
22 Ümit AYDOĞDU 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 
23 Ümit AYDOĞDU 652 İletişim Fakültesi
24 Ümit AYDOĞDU 654 İlahiyat Fakültesi
25 Raşit SÜRMELİ 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    
26 Ümit AYDOĞDU 683 Yabancı Diller Yüksekokulu
27 Raşit SÜRMELİ  689 Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
28 Ümit AYDOĞDU 697 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  
29 Ümit AYDOĞDU 701 Mengen Meslek Yüksekokulu  
30 Raşit SÜRMELİ 901 Özel Kalem (Rektörlük) 
31 Ümit AYDOĞDU 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
32 Raşit SÜRMELİ 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
33 Raşit SÜRMELİ 904 İşçi Maaşı (Genel Temizlik ve İş Makinası Operatörü)
34 Ümit AYDOĞDU 904 İşçi Maaşı (Güvenlik, Buhar ve İklimlendirme)
35 Raşit SÜRMELİ 905 Personel Daire Başkanlığı
36 Ümit AYDOĞDU 906 Kütüphane ve Dokümantasyaon Daire Başkanlığı
37 Ümit AYDOĞDU 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
38 Ümit AYDOĞDU 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Sözleşmeli Personel Maaşı, İşçi Maaşı, Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşı)
39 Raşit SÜRMELİ 908 Bilgi İşlem  Daire Başkanlığı
40 Ümit AYDOĞDU 909 Yapı İşleri ve Teknik  Daire Başkanlığı
41 Raşit SÜRMELİ 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
42 Raşit SÜRMELİ 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
43 Raşit SÜRMELİ 912 Hukuk Müşavirliği
44 Raşit SÜRMELİ 951 Rektörlük İç Denetim Birimi Başkanlığı
45 Ümit AYDOĞDU 950 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Koruma ve Güvenlik)
46 Ümit AYDOĞDU 970 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz gelir)

 

İÇ KONTROL BİRİMİ 

Tevhide ÇALIŞKAN  (Şube Müdürü)
İç Kontrol Birimi Sorumlusu.

Oda No       : 107
Dahili tel     : 1083
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarla ilgili işlemleri yürütmek,
 • 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılan çalışmalara katılmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündemi hazırlamak, kurul ve grup üyelerine gerekli duyuruları yapmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantılarına katılarak, toplantı tutanağını hazırlamak,
 • İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile koordineyi sağlamak.
 • Düzenlenen raporlara esas olmak üzere idarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili konularda görüş oluşturmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Şükriye ASLAN  (Şef) 
Oda No      : 110/A
Dahili tel    : 1157
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılan çalışmalara katılmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündemi hazırlamak, kurul ve grup üyelerine gerekli duyuruları yapmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantılarına katılarak, toplantı tutanağını hazırlamak,
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17, 20, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen kontrolleri yapmak,
 • Düzenlenen raporlara esas olmak üzere idarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Birim faaliyet raporlarının hazırlanması sürecinde birimlere yardımcı olmak, Başkanlığımızın birim faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Maaş ve yük hesabı ile ilgili tabloları hazırlayıp e-bütçe sistemine girişini yapmak,
 • Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu ile üçer aylık dönemler halinde Yatırım Uygulama Raporlarını hazırlamak, ayrıca bu verilerin “Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi”ne elektronik ortamda veri girişini yapmak,
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ

İsmail GEZER  (Şube Müdürü)
Bütçe ve Performans Programı Birimi Sorumlusu.

Oda No      : 110
Dahili tel    : 2323
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Açıklanan bütçe tavan rakamlarına göre izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, yasalaşma süreçlerini takip etmek,
 • İdare Performans Programını hazırlamak,
 • Uygulama yılı bütçe işlemlerini yönetmek,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili konularda görüş oluşturmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Ahmet Selçuk ERGİN  (Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)
Oda No      : 110/A
Dahili tel     : 1157
E-mail        : ahmetselcukerginThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi hükümleri doğrultusunda Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen Kurum bütçe tavan rakamlarına göre izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve e-bütçe sitemine veri girişini yapmak,
 • İdare bütçesinin YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde takibini yapmak, bütçe görüşmelerine katılmak, bütçeye son şeklini vererek Maliye Bakanlığı’na teslim etmek,
 • İdare Performans Programını hazırlamak,
 • Yılı Bütçe Kanunu uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde Kurum bütçesinin ayrıntılı finansman programını (AFP) hazırlamak, Üniversite Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak ve Üst Yöneticinin onayına müteakip vize için Maliye Bakanlığı’na göndermek,
 • Bakanlık vizesine uygun olarak ayrıntılı finansman programını revize ederek e-bütçede onaylamak, üçer aylık dilimler halinde serbest bırakılan bütçe ödeneklerini mevzuata uygun olarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • 2547 sayılı Kanun uyarınca öz gelirlerin ödenek kayıtlarını tutmak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe mevzuatı hükümleri doğrultusunda ödenek ekleme,aktarma,revize işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bütçe mevzuatının uygulanması konusunda harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Yıl sonunda ödenek üstü harcamalarla ilgili tedbirleri almak ve kalan ödenekleri tenkis etmek,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ

İsmail ACAR  (Şube Müdürü)
Stratejik Planlama Birimi Sorumlusu.

Oda No      : 108
Dahili tel    : 1135
E-mail        : acar_i@ibu.edu.tr

 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda Üniversitemizin Stratejik Planı hazırlıklarında sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planın Bütçe ile ilişkisini kurmada danışmanlık yapmak,
 • Stratejik Plandaki ölçülebilir değerlere ilişkin düzenli çalışmalar yapmak,
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Birim gerçekleştirme görevlisi,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kontrol Yetkilisi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili görüş oluşturmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Ahmet Selçuk ERGİN  (Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)
Oda No      : 110/A
Dahili tel     : 1157
E-mail        : ahmetselcukerginThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Üniversitemizin Stratejik Planı hazırlıklarında sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planın Bütçe ile ilişkisini kurmada danışmanlık yapmak,
 • Stratejik Plandaki ölçülebilir değerlere ilişkin düzenli çalışmalar yapmak,
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016