Kuruluş

Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol sisteminin Avrupa birliği uygulamaları ve uluslararası standartlarla uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Avrupa birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddeleri yürürlüğe girmiştir. 2004 ve 2005 yıllarında yeni sisteme geçiş sağlamak için yoğun çalışmalar yapılmış bu çalışmaların sonucunda da 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la uygulanabilirlik sağlanmış ve 01.01.2006 tarihinden itibaren ülke çapında uygulanmaya başlanmıştır.

5018 sayılı kanunun “Mali hizmetler birimi” başlıklı 60 inci maddesinde belirtilen görevlerin Üniversitelerde,Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yerine getirileceği 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesinde hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda çalışma esaslarımız 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı = Mali Hizmetler Birimi

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top