Personel Profili

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ

Mustafa GÜÇ  (Daire Başkanı)
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi, Birimin Harcama Yetkilisi
Direkt tel        : 253 46 50
Faks              : 253 45 27
Dahili tel         : 1138
E-mail            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekreterya : 
Nuray GÜNDÜZ (Bilgisayar İşletmeni)
Oda No        : 102
Dahili tel      : 1138
E-mail          : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • EBYS birim evrak sorumlusu,
 • Telefon, faks, fotokopi işlemleri,
 • Harcama birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının teslim alınarak görevli personele dağıtılması,
 • Gerekli yazışmaların yapılması,
 • İhale kapsamı dışındaki birimlere ait elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli dosyalarının tutulması,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

Mehmet DEMİR  (Şef)
Muhasebe Yetkilisi V. 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Sorumlusu.

Oda No       : 103
Dahili tel     : 1079
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mevzuattan doğan görev alanındaki işlemleri zamanında sonuçlandırmak, yönetim dönemi hesabını vermek,
 • Mevzuatın öngördüğü raporlama işlemlerini zamanında hazırlayarak gerekli yerlere göndermek, (Kesin Hesap Tasarısı, Taşınır Kesin Hesap Tasarısı, Yönetim Dönemi Cetvelleri)
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili oluşturulacak görüşlere ilişkin ön çalışmaları yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Muhasebe Hizmetleri Birimi  (Oda No: 104)

Şener DEĞİRMENCİ  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1189
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Teminat mektupları işlemleri,
 • Nakit teminat işlemlerinin takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri eliyle yapılan tahsilatların takibi (yemek, sağlık fişi vb.)
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri eliyle yapılan tahsilatlar dışındaki öz gelirlerin takibi, (lojman, kantin-kafeterya vb.)
 • BKMYBS'ne girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Gülsüm BOR  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1136
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • Hazine yardımı nakit talep tablolarını düzenlemek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yazışmalarını yapmak,
 • Vergi borcu ödemeleri ve yazışmaları,
 • Vergilerin takibi, beyanname düzenlenmesi işlemleri,
 • İcra, kefalet, sendika ve nafaka kesintilerinin takibi ve ödeme işlemleri,
 • Günlük ve ay sonu banka ekstrelerinin takibi ve ilgili hesaplara alınması,
 • Üniversitemiz Kesin Hesabını çıkarmak, Yönetim Dönemi Hesabını çıkarmak, nakit akış tablosu ve diğer tabloları hazırlamak,
 • BKMYBS'ne girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Dahili tel     : 
E-mail        : 

 • Emanet hesaplarının takibi,
 • Banka işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • SGK primlerinin takibi ve ödeme işlemleri,
 • İade ödemeleri evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ödemeleri,
 • Üniversitemiz Kesin Hesabını çıkarmak, Yönetim Dönemi Hesabını çıkarmak, nakit akış tablosu ve diğer tabloları hazırlamak,
 • BKMYBS'ne girilen muhasebe evraklarının onaylanması, ayrılması ve arşivlenmesi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Tetkik Birimi  (Oda No: 105)

Nurşen AYDOĞDU  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1174
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • BAP ve DPT Projelerinin proje hesaplarında kayıtlarının tutulması, tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması,
 • TÜBİTAK, MARKA, BOREN, TAGEM, Santez projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli Projeler vb. projelerin kayıtlarının tutulması, tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması,
 • AB Hibeleri ve ÖYP evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,
 • İhale kapsamındaki satınalma ve hakediş evraklarının (Bap kapsamında yapılan işler) tetkiki, BKMYBS'ne girilmesi, taahhüt kartlarının açılması ve takibi,
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, dosyalarının tutulması işlemlerini yürütmek,
 • Üniversite Taşıt Konsolide Görevlisi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Aynur BABACAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1134
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kişi borcu dosyalarının açılması, yazışma ve takibi işlemlerini yürütmek,
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili Taşınmaz Kayıt Kontrol Görevlisi,
 • Üniversite Taşınır Konsolide Görevlisi,
 • Üniversite taşınırlarının yıl içi kayıtlarının yapılması ve Taşınır Kesin Hesabının çıkarılması,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisi,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak

İlknur ÇAÇA  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1134
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@ibu.edu.tr

Maaş ve Özlük Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları, fiili hizmet işlemleri, personel avansları, yolluk, idari görev, yabancı uyruklu personel ödemeleri, intörn öğrenci ödemeleri ve sözleşmeli personel ödemeleri evraklarının tetkiki ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • BKMYBS'nde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,

Satınalma Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince,  satınalma, hakediş ve ön ödeme evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, taahhüt kartlarının açılması ve takibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi kapsamında; Devlet Malzeme Ofisi, Cezaevi ve Endüstri Meslek Lisesi'nden yapılan alımlar,
 • İhale kapsamı dışındaki elektrik, su, telefon ve doğalgaz ödemeleri,
 • YÖK burs ödemelerinin takibi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Tetkik Birimi  (Oda No: 106)

Gökhan UYAR  (Mali Hizmetler Uzmanı)
Dahili tel     : 2320
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Maaş ve Özlük Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları, fiili hizmet işlemleri, personel avansları, yolluk, idari görev, yabancı uyruklu personel ödemeleri, intörn öğrenci ödemeleri ve sözleşmeli personel ödemeleri evraklarının tetkiki ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • BKMYBS'nde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,

     Satınalma Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince,  satınalma, hakediş ve ön ödeme evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, taahhüt kartlarının açılması ve takibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi kapsamında; Devlet Malzeme Ofisi, Cezaevi ve Endüstri Meslek Lisesi'nden yapılan alımlar,
 • İhale kapsamı dışındaki elektrik, su, telefon ve doğalgaz ödemeleri,
 • YÖK burs ödemelerinin takibi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Tetkik Birimi (Oda No: 112)

Raşit SÜRMELİ  (Şef)
Dahili tel     : 1196
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Maaş ve Özlük Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları, fiili hizmet işlemleri, personel avansları, yolluk, idari görev, yabancı uyruklu personel ödemeleri, intörn öğrenci ödemeleri ve sözleşmeli personel ödemeleri evraklarının tetkiki ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • BKMYBS'nde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,

     Satınalma Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince,  satınalma, hakediş ve ön ödeme evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, taahhüt kartlarının açılması ve takibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi kapsamında; Devlet Malzeme Ofisi, Cezaevi ve Endüstri Meslek Lisesi'nden yapılan alımlar,
 • İhale kapsamı dışındaki elektrik, su, telefon ve doğalgaz ödemeleri,
 • YÖK burs ödemelerinin takibi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Atakan SOYDAN  (Bilgisayar İşletmeni)
Dahili tel     : 1137
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    Maaş ve Özlük Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girilen personel maaş, ekders, fazla mesai, sosyal hak ve yardımlar, vekalet, SGK prim ödeme evrakları, 657 4/D maaşları, fiili hizmet işlemleri, personel avansları, yolluk, idari görev, yabancı uyruklu personel ödemeleri, intörn öğrenci ödemeleri ve sözleşmeli personel ödemeleri evraklarının tetkiki ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • BKMYBS'nde icra dosyalarının açılması ve aylık tahakkuk işlemlerinin yapılması,

     Satınalma Tetkik İşlemleri;

 • Aşağıdaki tabloda belirtilen sorumlu olduğu harcama birimlerince,  satınalma, hakediş ve ön ödeme evraklarının tetkiki, BKMYBS'ne girişinin yapılması, taahhüt kartlarının açılması ve takibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesi kapsamında; Devlet Malzeme Ofisi, Cezaevi ve Endüstri Meslek Lisesi'nden yapılan alımlar,
 • İhale kapsamı dışındaki elektrik, su, telefon ve doğalgaz ödemeleri,
 • YÖK burs ödemelerinin takibi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Kamulaştırma Komisyonu üyeliği,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Tetkik Birimi Personelinin Sorumlu Olduğu Harcama Birimleri 

Birim
Kodu

   Birim Adı

Birim Tetkik Sorumlusu

200   Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Raşit SÜRMELİ
230   Tıp Fakültesi Raşit SÜRMELİ
234   Diş Hekimliği Fakültesi  İlknur ÇAÇA
241   Sağlık Bilimleri Fakültesi  Atakan SOYDAN
300   Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Atakan SOYDAN
330   Uygulama ve Araştırma Hastanesi                Raşit SÜRMELİ
400   Fen Bilimleri Enstitüsü Atakan SOYDAN
432   Fen Edebiyat Fakültesi  Atakan SOYDAN
442   Mimarlık Fakültesi Gökhan UYAR
443   Mühendislik Fakültesi  İlknur ÇAÇA
452   Teknoloji Fakültesi Gökhan UYAR
468   Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Atakan SOYDAN
500   Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İlknur ÇAÇA
501   Bolu Meslek Yüksekokulu Raşit SÜRMELİ
503   Gerede Meslek Yüksekokulu Atakan SOYDAN
504   Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Y.O.   İlknur ÇAÇA
505   Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu                 Atakan SOYDAN
506   Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Gökhan UYAR
604   Sosyal Bilimler Enstitüsü  Raşit SÜRMELİ
605   Eğitim Bilimleri Enstitüsü Atakan SOYDAN
631   Eğitim  Fakültesi Gökhan UYAR
639   Hukuk Fakültesi Gökhan UYAR
643   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                   İlknur ÇAÇA
647   Güzel Sanatlar Fakültesi İlknur ÇAÇA
652   İletişim  Fakültesi İlknur ÇAÇA
654   İlahiyat Fakültesi İlknur ÇAÇA
655   Turizm Fakültesi Gökhan UYAR
665   Spor Bilimleri Fakültesi Gökhan UYAR
683   Yabancı Diller Yüksekokulu  Atakan SOYDAN
689   Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Atakan SOYDAN
701   Mengen Meslek Yüksekokulu Gökhan UYAR
901   Rektörlük (Özel Kalem)  Raşit SÜRMELİ
902   Genel Sekreterlik (Özel Kalem) Raşit SÜRMELİ
904   İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı İlknur ÇAÇA
905   Personel Daire Başkanlığı Raşit SÜRMELİ
906   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Raşit SÜRMELİ
907   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Atakan SOYDAN
908   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Raşit SÜRMELİ
909   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gökhan UYAR
910   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Raşit SÜRMELİ
911   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Raşit SÜRMELİ
912   Hukuk Müşavirliği Gökhan UYAR
950   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Koruma ve Güv. Gör.) İlknur ÇAÇA
951   İç Denetim Birimi  Atakan SOYDAN
970   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Özgelir) Atakan SOYDAN

 

 İÇ KONTROL BİRİMİ 

Tevhide ÇALIŞKAN  (Şube Müdürü)
İç Kontrol Birimi Sorumlusu.

Oda No       : 107
Dahili tel     : 1083
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarla ilgili işlemleri yürütmek,
 • 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılan çalışmalara katılmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündemi hazırlamak, kurul ve grup üyelerine gerekli duyuruları yapmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantılarına katılarak, toplantı tutanağını hazırlamak,
 • İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineyi sağlamak.
 • Düzenlenen raporlara esas olmak üzere idarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili konularda görüş oluşturmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Şükriye ASLAN  (Şef) 
Oda No      : 110/A
Dahili tel    : 1157
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılan çalışmalara katılmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu çalışma toplantılarına Kurul Başkanı ile koordine halinde gündemi hazırlamak, kurul ve grup üyelerine gerekli duyuruları yapmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantılarına katılarak, toplantı tutanağını hazırlamak,
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17, 20, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen kontrolleri yapmak,
 • Düzenlenen raporlara esas olmak üzere idarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Birim faaliyet raporlarının hazırlanması sürecinde birimlere yardımcı olmak, Başkanlığımızın birim faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu ile üçer aylık dönemler halinde Yatırım Uygulama Raporlarını hazırlamak, 
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ

İsmail GEZER  (Şube Müdürü)
Bütçe ve Performans Programı Birimi Sorumlusu.

Oda No      : 110
Dahili tel    : 2323
E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Açıklanan bütçe tavan rakamlarına göre izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, yasalaşma süreçlerini takip etmek,
 • İdare Performans Programını hazırlamak,
 • Uygulama yılı bütçe işlemlerini yönetmek,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili konularda görüş oluşturmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.


Oda No      : 
Dahili tel     : 
E-mail        : 

 • Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi hükümleri doğrultusunda Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen Kurum bütçe tavan rakamlarına göre izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve e-bütçe sitemine veri girişini yapmak,
 • İdare bütçesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve YÖK nezdinde takibini yapmak, bütçe görüşmelerine katılmak, bütçeye son şeklini vererek Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na teslim etmek,
 • İdare Performans Programını hazırlamak,
 • Yılı Bütçe Kanunu uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde Kurum bütçesinin ayrıntılı finansman programını (AFP) hazırlamak, Üniversite Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak ve Üst Yöneticinin onayına müteakip vize için Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermek,
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı vizesine uygun olarak ayrıntılı finansman programını revize ederek e-bütçede onaylamak, üçer aylık dilimler halinde serbest bırakılan bütçe ödeneklerini mevzuata uygun olarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • 2547 sayılı Kanun uyarınca öz gelirlerin ödenek kayıtlarını tutmak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe mevzuatı hükümleri doğrultusunda ödenek ekleme,aktarma,revize işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bütçe mevzuatının uygulanması konusunda harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Yıl sonunda ödenek üstü harcamalarla ilgili tedbirleri almak ve kalan ödenekleri tenkis etmek,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ

İsmail ACAR  (Şube Müdürü)
Stratejik Planlama Birimi Sorumlusu.

Oda No      : 108
Dahili tel    : 1135
E-mail        : acar_i@ibu.edu.tr

 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda Üniversitemizin Stratejik Planı hazırlıklarında sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planın Bütçe ile ilişkisini kurmada danışmanlık yapmak,
 • Stratejik Plandaki ölçülebilir değerlere ilişkin düzenli çalışmalar yapmak,
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Birim gerçekleştirme görevlisi,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kontrol Yetkilisi,
 • İhale Komisyonu üyeliği,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince sorumluluk alanı ile ilgili görüş oluşturmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.


Oda No      : 
Dahili tel     : 
E-mail        : 

 • Üniversitemizin Stratejik Planı hazırlıklarında sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planın Bütçe ile ilişkisini kurmada danışmanlık yapmak,
 • Stratejik Plandaki ölçülebilir değerlere ilişkin düzenli çalışmalar yapmak,
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı araştırmak, incelemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Ayrıca amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
 • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
 • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top