STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023  Dönemi Stratejik Planının Hazırlık Çalışmaları 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planının süresi 2018 yılı sonu itibariyle sona ereceğinden 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan çalışmalarına 2017 yılında başlanmış ve 2018 yılı boyunca devam etmiştir.

2018 yılı Ocak ayı içerisinde, amaç ve hedeflere nihai hali verilmiş, sorumlu ve ilgili birimlerle görüşülerek amaç ve hedeflerin maliyetlendirilmesinde kullanılacak veriler toplanmış, Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü ile koordinasyon içinde 5 yıllık tahmini maliyetleri çıkarılarak Stratejik Plan taslağına eklenmiştir.

Şubat ayında, hazırlanan stratejik plan taslağı incelenerek varsa hataların bildirilmesi için Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra da redaksiyon için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne gönderilmiştir. Daha sonra hazırlanan plan taslağı Yönlendirme Kurulunun uygun görüşü ile Rektör onayına sunmak, akabinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere metin, tablo ve grafik tasarımlarının, fotoğraflarla desteklenerek sayfa dizaynının yapılması için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Düzenlemesi bitirilerek son şekli verilen 2019-2023 Stratejik Plan 06.04.2018 tarihinde yapılan Strateji Geliştirme (Yönlendirme) Kurulu toplantısında görüşülerek Rektör onayına sunulmasına karar verilmiş, 10.04.2018 tarihinde alınan Rektör onayından sonra da incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023 Taslak Stratejik Planı Değerlendirme Raporu”nun incelenerek değerlendirilmesinin yapılması için 27.06.2018 tarihinde Stratejik Planlama Ekibi toplantısı yapılmış,  Raporda önerilen hususlar ile ilgili yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.

Strateji Planlama Kurulu 26.07.2018 tarihinde tekrar toplanarak Taslak Stratejik Plan Değerlendirme Raporu doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak Rektör onayına sunmak ve basıma hazır hale getirilmek üzere yeniden, metin, tablo ve grafik tasarımlarının ve sayfa dizaynının yapılması için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Yapılan çalışmalarla son şekli verilen BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı, 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26.12.2018 tarihli Rektörlük Oluru alınmış, basımının yaptırılması için de Basın ve Halkla ilişkiler Birimine gönderilmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanmıştır.

 

 


  Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı İle İlgili Çalışmalar 

- Hazırlık Takvimi

- Yapılan Çalışmalar

- AİBÜ 2014-2018 Stratejik Planı

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top